SOLBJERG FÆLLESRÅD

er opdelt i mindre underudvalg, hvor hvert underudvalg har en tovholder fra ​forretningsudvalget.

Solbjerg Fællesråd er opdelt i mindre underudvalg, hvor hvert underudvalg har en tovholder fra ​forretningsudvalget og en eller flere frivillige tilknyttet. Har du lyst til at engagere dig lokalt kan vi altid bruge flere frivillige i vores underudvalg - der er masser af både små og store opgaver at tage fat på.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget styrer forretningsudvalgets drift og har adgang til ​forretningsudvalgets bankkonti samt eboks.
Økonomiudvalget fakturerer medlemmerne efter repræsentantskabsmødet i maj og laver regnskab og sørger for at få det revideret forud for repræsentantskabsmødet i maj. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Økonomiudvalget sørger for at der ansøges rettidigt om tilskud fra kommunen.
Økonomiudvalget sikrer at der lægges budget eller fastlægger en økonomisk ramme for de enkelte underudvalg og arrangementer og at disse budgetter/rammer overholdes.
 Kontakt os

Arrangementsudvalget

Arrangerer forskellige fastlagte arrangementer under fællesrådet så som:
Hold ren dag
Repræsentantskabsmøde
Årligt arrangement med tænding af juletræ og besøg af julemanden
Derudover støtter vi op om evt. nye arrangement tiltag fra borgere i området og hjælper godt på vej i opstarten.
Arrangementetsudvalgets tovholdere har den overordnede koordinerende rolle og fordeler arbejdsopgaver til folk fra forretningsudvalget eller lokale ildsjæle, der ønsker at bidrage med afvikling af diverse aktiviteter.
 Kontakt os

Kommunikation

Solbjerg NU er fællesrådets husstandsomdelte blad for og om lokalsamfundet Solbjerg og indeholder ud over nyt fra de forskellige foreninger, fællesrådet og kalenderoversigten også kirkeblad og gudstjenesteliste for vores 5 sogne.
Solbjerg NU omdeles af Solbjergskolens 8. klasser som derved tjener et godt tilskud til deres store udflugt i slutningen af skoleåret, der traditionen tro går mod København.
Det er fællesrådets tovholder, der sidder som redaktør på Solbjerg NU, men alle frivillige kan bidrage med indlæg, billeder og indsamling af den gode, lokale historie.

Solbjerg Fællesråds hjemmeside har eksisteret i flere versioner over årene og blev i 2022-2023 omdefineret, justeret og opdateret til nuværende form. Hjemmesiden har til hovedformål at informere og lette foreninger og beboeres kontakt med fællesrådet og de forskellige udvalg.
Det er fællesrådets tovholder, der er hovedansvarlig for at indsende materiale til webmaster, men det er de enkelte foreninger og udvalgs eget ansvar at holde deres egne tekster opdaterede.
 Kontakt redaktionen

Fritidscentret

Da Solbjerg kommune var selvstændig kommune fra 1963 - 1970, benyttede man den tidligere kro som kommunekontor. I 1973 fik fællesrådet tilskødet denne ejendom, som herefter blev omdannet til det nuværende Fritidscenter. Ved fælles hjælp og forskellige aktiviteter samt støtte fra Aarhus Kommune, er der skaffet penge til vedligeholdelse og modernistering af ejendommen, som fra 1981 er drevet med status af beboerhus, men fortsat med fællesrådet som ejer, hvor alle beboergrupper i området har mulighed for at benytte Fritidscentret til mødevirksomhed og aktiviteter. Denne driftsform er dog de senere år vanskeliggjort på grund af nedskæringer i støtten fra Aarhus kommune, men der er et stort behov i dag- og aftentimerne, som er forstærket efter, at Solbjerg Kro er ophørt. Den valgte beboerhusstyrelse administrerer de daglige aktiviteter og den daglige drift af Fritidscentret, som er et stort aktiv for lokalområdet.

Fritidscentret er åbent for alle beboere i Solbjergområdet uanset foreningstilhørsforhold.
Solbjerg Fællesråds repræsentantskab udpeger en bestyrelse på fem medlemmer, hvoraf de fire vælges på Solbjerg Fællesråds ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned, og det femte medlem vælges af Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg. Fritidscentrets/Beboerhusets bestyrelse udarbejder og administrerer ordensregler for brugen af huset og er i øvrigt over for Solbjerg Fællesråds repræsentantskab ansvarlig for, at centret drives efter Aarhus Byråds retningslinier for beboerhuse.
Ejendommen skal i henhold til Solbjerg Fællesråds formålsparagraf anvendes til arrangementer, som efter Fællesrådets skøn vil være til gavn for Solbjerg og omegns beboere.

Foreninger, der er medlem i Solbjerg Fællesråd kan frit booke og benytte Fritidscentrets lokaler til foreningsaktiviteter, så længe deres årlige kontingent til Solbjerg Fællesråd er betalt og de er registrerede medlemmer.
Privatpersoner kan leje lokalerne til private arrangementer, f.eks. en familiefest.
 Kontakt os

Flagalléen

Solbjerg fællesråd har i mindst 50 år haft en flot flagalle som i mange år bestod af 60 flag. Disse blev hvert år sat op på hovedgaden fra Solbjerg Biler til Fastrupvej i forbindelse med byens konfirmationer og 1. skoledag, og dette bliver hver gang gjort af LIONs klubbens medlemmer.

I 2021 udvidede vi flagalleen med yderligere 40 flag så nu bliver der sat flag op langs hovedgaden helt ude fra indkørslen til Solbjerg og hen til Fastrupvej, samt op af Kærgårdsvej forbi skolen til ud for Kærgårdsparken.

Dette bliver stadig gjort hver gang af LIONs klubbens medlemmer til byens konfirmationer, 1. skoledag samt byfesten

Alle i byen har derudover mulighed for at søge fællesrådet om - mod betaling - at få LIONs til at sætte flagalleen op, hvis de har mulighed for at gøre det den enkelte dag.
 Kontakt os

Veje & Stier samt lokalplaner

Her er vi bindeled mellem borgere og kommunen samt fællesråd og kommunen. Vi deltager i møder med Aarhus Kommune og evt. information bringes ud i lokalsamfundet online og i Solbjerg NU.

I samarbejde med medlemmer af Solbjerg Fællesråd og borgere arbejder vi på at få udarbejdet en helhedsplan for veje og stier i lokalsamfundet Solbjerg. En helhedsplan, der kan danne grundlag for dialog med Aarhus kommune, teknik og miljø, herunder grundlag for prioriteringer og bevillinger.

Vi opretter gerne underudvalg der arbejder med opgaven med deltagelse af repræsentant fra fællesrådet f.ex Borgergruppen Sikker Cykelsti Solbjerg-Tranbjerg.
 Kontakt os

Økonomiudvalget

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Repræsentantskabsmøde

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Solbjerg NU medlemsblad

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Fritidscentret

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Solbjerg Fællesråd

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Bliv Medlem

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.