Solbjerg Nu Solbjerg Nu
December 2018

Solbjerg Nu Solbjerg Nu
November 2018


Solbjerg Kirkeblad Kirkebladet
December 2018

Solbjerg Kirkeblad Kirkebladet
November 2018


Solbjerg kalenderen Kalender
December 2018


Solbjerg kalenderen Faste ArrangementerLokalsamfund 33 - Solbjerg


Solbjergkataloget 2017

Læs om eboks her: eboksgoogle's hjemmeside
"Gamle" informationer:

Repræsentantskabsmøde maj 2018Referatet kan læses her.

Støtte til at plante spiseligt
Går I og drømmer om at plante noget spiseligt til glæde for alle i jeres lokalområde?

Måske et stort fælles rabarberbed, et væld af spiselige blomster og urter, ægte kastanjer, frugttræer, massevis af havtorn eller andre bærbuske?
Aarhus Kommune har fået midler fra Nordea-fonden til projektet Smag på Aarhus, der nu er gået ind i sit sidste år. Det er derfor ved at være på høje tid, hvis I - med midler fra Smag på Aarhus - vil gøre et areal i jeres område mere spiseligt til glæde for fællesskabet.

Det skal I gøre:
1. Tag en snak lokalt, om jeres ønsker og drømme. Det kan være gennem fællesrådet, i grundejerforeningen, eller hvad der giver mening for jer lokalt.
2. Find et areal, som I tænker er egnet. Er det privat ejet skal I naturligvis have tilladelse fra ejeren. Er områ det kommunalt, undersøger vi, om området må bruges til formålet.
3. Kontakt os med jeres ideer, forslag eller drømme.

I kan kontakte os på smag@aarhus.dk - eller besøge os i Den Grønne Ambassade ved Bispetorvet.
Læs mere på www.smagpaaaarhus.dk

Solbjerg på barrikaderne --- 800 i hallenKlik for et større billede.


Solbjerg Fællesråds repræsentantskabsmøde november 2017
I henhold til vedtægternes paragraf 5 har Solbjerg Fællesråd holdt ordinært repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fritidscenter

mandag den 6. november 2017 kl. 19.00 - 21.30.

Referatet kan læses her.

HELHEDSPLAN LOKALSAMFUND 33 - SOLBJERG
Formålet med lokalsamfundsbeskrivelsen er fra Solbjerg Fællesråds side, at få belyst og beskrevet de kvaliteter der er i lokalområdet Solbjerg og ikke mindst få belyst de ting der kan arbejdes med at forbedre.
Sætte fokus på tilgængeligheden mellem lokalsamfundsbydelen Solbjerg og de omkringliggende landsbyer og tilgængeligheden til områdets natur.

Formålet er at strukturere visionerne for udviklingen og skabe sammenhæng mellem de enkelte områder og dermed skabe fundamentet for en bæredygtig byudvikling.

Læs hele beskrivelsen ved at klikke ind under lokalsamfund 33 - Solbjerg i højre spalte.

Infomøde om Solbjerg Byport er afholdt


Der er fremkommet et ønske om at ændre kommuneplanrammerne for området ved Solbjerg Byport.

Du kan læse om arrangementet ved at klikke ind på nedenstående links:

Helhedsplan lokalsamfund - Solbjerg
Disponeringsplan
Solbjergs DNA
Opslagstavlens notater
Informationsopslag
Deltagere
VINDMØLLER OG SOLENERGIANLÆG I AARHUS
(og Solbjerg)


Aarhus Kommune har et politisk maal om at blive co2 neutral i 2030.
Derfor vil vedvarende energianlæg (VE) ... vindmøller og solenergianlæg ... komme til at spille en større rolle i kommunens fremtidige energiforsyning.

  Klik for et større billede.

For at blive klogere paa, hvilke steder, der egner sig bedst til at opsætte disse anlæg, har Aarhus Kommune rettet henvendelse til folk, der bor, ejer en ejendom eller er en virksomhed i et omraade, hvor der - inden for en afstand af 750 meter - potentielt kan opstilles vindmøller med en højde paa 125 meter i Aarhus. Ifølge lovgivningen skal der være minimum 4 x vindmøllehøjden til en bolig. Derudover skal kommunen ogsaa varetage en række andre hensyn i planlægningen.
Læs om debatten og kommende workshops paa vores høringsplatform www.voresenergi-aarhus.dk

Forundersøgelse for et omraade til etageboliger ved Østergaardsvej i SolbjergOmraadet er beliggende ved Østergaardsvej 274, 274B, 276 og 276A i Solbjerg.

Paa baggrund af anmodning fra den private ejer paatænkes der udarbejdet en lokal-plan for ovennævnte omraade.
Formaalet med lokalplanen er at give mulighed for, at omraadet kan anvendes til etageboliger i form af 4 punkthuse med op til 3 etager. I alt 48 lejligheder.
Det sydligste punkthus i vedhæftede illustrationsplan udgaar af hensyn til nærliggende drikke-vandsboringer.

Læs Solbjerg Have Forundersøgelse her

Læs om og se Solbjerg Have boliger her

Se Solbjerg Have matrikelkort her

Linjeføring af jernbanen ved Solbjerg


                          


NU kan man se, hvordan jernbanen skal gå omkring Solbjerg.
Der arbejdes med 3 forslag.
Det røde forslag, som ligger tættest på Solbjerg, ligger nok ikke der, hvor de fleste havde regnet med dets placering.

Klik paa billedet til højre og se, hvor tæt på midtbyen den vil komme til at gaa, hvis det ender med denne placering.

Høringsnotatet til idefasehøringen af "Ny bane Hovedgaard - Hasselager" kan nu findes på Banedanmarks hjemmeside. www.banedanmark.dk

Læs Høringsnotatet her.

De videre undersøgelser vil tage udgangspunkt i disse 3 linjeføringsforslag. De kan ses baade i høringsnotatet og paa det opdaterede dynamiske kort paa hjemmesiden.


29.000 gadelamper faar nyt lys --- ogsaa i SolbjergAarhus Kommune har besluttet at skifte gadelamperne til LED-lys over de kommende tre aar.
Projektet, der koster 150 mio. kroner, er udgiftsneutralt for Aarhus Kommune, da besparelserne på elforbruget vil tilbagebetale projektets pris.
Der har gennem de senere aar været megen kritik mange steder af den anvendte aften- og natbelysning, saa nu kommer der en løsning paa det problem, hvor det ogsaa giver en større trafiksikkerhed og tryghed.
Energi Midt staar for udskiftningen over de kommende 3 aar efter den planlagte plan, hvor Maarslet, Beder, Malling og Solbjerg var med i første pulje.


Salg af grunde i Solbjerg

Find dit nye hjem i Solbjerg, det er der flere gode grunde til.

Ønsker du yderligere info, kan du læse mere om grundene og salgsmaterialet ved at klikke ind på www.aarhus.dk/grundsalg eller sende en mail til grundsalg@mtm.aarhus.dk
Hjemmesiden


Solbjerg Fællesraads hjemmesideadresse er www.solbjergnu.dkGem hjemmesideadressen
i dine favoritter saa du kan finde den til senere brug.

Naar du klikker dig ind paa maanedens Solbjerg Nu, som staar i højre spalte, kan det godt tage lidt tid, inden "bladet" kommer frem paa din skærm. Det er fordi, det er en relativ stor fil, der skal kaldes frem.Udgivelse og omdeling af Solbjerg NU

Fællesraadet har atter lavet aftale med Solbjergskolens 8. klasser for omdeling af Solbjerg NU, hvor vi glæder os til i lighed med tidligere aar at fortsætte det gode lokale samarbejde til løsning af denne opgave, som har god og positiv støtte fra forældrekredsen.

Solbjerg NU omdeles til alle i Solbjergomraadet uden begrænsninger. Den nye postlov vedrørende opsætning af postkasser har givet en vis lettelse for omdelerne.
På saa stor en opgave er det dog ikke muligt helt at undgaa fejl. Hvis det undtagelsesvist sker, hører vi gerne, saa vi kan rette fejl eller mangler.

Samtidig kan vi glæde os over et stigende sidetal i Solbjerg NU, hvor fællesraadets medlemmer har smaa eller større indlæg med, og hertil har vi en god støtte fra vore annoncører.Brug for frivillige i Solbjergs foreninger


Foreningsplanlægning

Der er brug for frivillige i Solbjerg.

Her skal blot lyde en opfordring og anbefaling til at give en haand med i den ene eller den anden sammenhæng. Desværre er der ikke saa mange penge i det, mendet kan i stedet give nogle kompetencer i en periode, som kan være en god ballast ogværdi i fremtiden, naar tiderne forhaabentlig skifter.

Samtidig udgør den frivillige indsats en stor værdi på mange omraader, maaske ikke lige ipenge, men i en værdifuld indsats til gavn for andre i vort samfund og den enkelte frivillige, hvor de frivillige er med til at skabe positiv vækst paa en lang række omraader. Herkan man f.eks. være med til at gennemføre opgaver, som ellers ikke bliver udført, og det gælder i høj grad ogsaa kommunale opgaver.

Derfor vær med til at sætte noget i gang ogsaa paa de omraader, som ellers er forsømt eller aldrig bliver udført, og det frivillige arbejde betaler sig selv!

Foreningsaktivitet


Solbjerg Fællesraads Bomærke/Logo


Vi har haft en henvendelse fra et medlem af fællesraadet om brug af vort bomærke, som er registreret og beskyttet i Varemærke-registret. Til oplysning for vore medlemmer har vi den beslutning, at medlemmerne gerne maa benytte bomærket til eget brug, men hvis der skulle være et ønske f.eks. fra en virksomhed om anvendelse af bomærket, skal der betales et gebyr afhængig af formaalet efter ansøgning til Solbjerg Fællesraad.
Her skal lige anføres, at fællesraadet betaler et beløb til Varemærke-registret for denne registrering og beskyttelse.Velkommen til Solbjerg -
og velkommen til Solbjerg Fællesraads hjemmeside

Hjemmesiden har til formaal at fungere som opslagsværk og informationskanal, hvor diverse beslutninger samt aktiviteter relateret til fællesraadet herunder løbende forhandlinger med Aarhus kommune angaaende udviklingen og vedligeholdelsen af Solbjerg og omegn offentliggøres.
Fællesraadet repræsenterer et meget bredt udsnit af medlemsorganisationer fra Solbjerg og omegn.

På Hjemmesiden vil du finde informationer om Solbjerg Fællesraad og raadets medlemmer.
Du finder ogsaa informationer om Solbjerg Fritidscenter og Solbjerg Aftenskole, som begge drives af Fællesraadet.


Antal besøg: 5404
Til toppen
Formand: Brian Jonassen ... Hasselvangen 30, 8355 Solbjerg ... Tlf. 2818 9091 ... brianjonassen@gmail.com
Redaktionen af maanedsbladet SolbjergNu: Ansvarshavende Brian Jonassen, Hasselvangen 30, 8355 Solbjerg
E-mail: Brianjonassen@gmail.com 2818 9091
Layout Bjarne Lampe Højlundsparken 79, 8355 Solbjerg
E-mail: Bjarne.lampe@mail.dk 8692 9555
Annoncer Brian Jonassen, Hasselvangen 30, 8355 Solbjerg
E-mail: Brianjonassen@gmail.com 2818 9091
Aarhus Byråh;d Conny Bramsen, Lystenlund 21, 8355 Solbjerg
(Rute 21) E-mail: Conny.bramsen@hotmail.com 8692 7771